Thông tin công trình

Chủ đầu tư:   Khách sạn Hương biển.
Địa chỉ:   Phú quốc.